top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Eventuele prijzen uitgedrukt in euro zijn excl. BTW.

Betalingsvoorwaarden

Uw huurorder houdt altijd en ondubbelzinnig een betaalverplichting in.
Handelsondernemingen 30 dagen factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
Financiële korting voor contante betalingen zijn niet van toepassing.
Particulieren steeds bij opmaak van order en aangeven van proforma factuur.
Bij niet-betaling op de vervaldag zal er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 10% verschuldigd zijn.
Bij niet-betaling op de vervaldag is er ook een nalatigheidsintrest van 8,00 % in onze factuurvoorwaarden opgenomen.
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.
Eventuele klachten worden enkel aanvaard binnen 7 dagen na levering.
In geval van opzeg van de huurorderovereenkomst door huurder, is ten titel van (administratieve) schadevergoeding een bedrag verschuldigd gelijk aan 10% van de overeengekomen prijs (+21%BTW).

  Transport en levering

  Elke vertraging door onvoorziene omstandigheden of overmacht kan geen aanleiding geven tot annulatie van de order, onkostenvergoeding of vervolging.

   Prijzen

   Prijzen zijn geldig tot 31-12-2024, behoudens geval van overmacht en/of uitzonderlijke verschillen en drukfouten.

   Huurvoorwaarden

   De verhuurder is verplicht een in goede staat gehuurd goed te leveren.
   Diefstal of schade aan het verhuurde goed dient terstond en schriftelijk te worden meegedeeld.
   De huurder verbindt er zich toe om na afloop de goederen in dezelfde staat terug te geven als deze waarin zij erkend werden te zijn ontvangen.
   De reinigingskosten zijn ten laste van de huurder.
   De huurder is aansprakelijk voor alle schade aan derden toegebracht.
   De huurder is aansprakelijk voor alle schade die zijn toe te schrijven aan de foutieve of zorgeloze behandeling van het gehuurde goed.
   De huurder verbindt er zich in voorkomend geval toe de schade aan de verhuurder te vergoeden aan de nieuwwaarde.
   In geval van diefstal of vandalisme van het huurgoed tijdens de huurperiode én de periode tussen geleverd en afgehaald, is de huurder ertoe gehouden de op dat ogenblik geldende catalogus nieuwprijs van het huurgoed te vergoeden.
   Er wordt géén waarborg tijdelijk in rekening gebracht tenzij anders overeengekomen.
   De contractueel bepaalde huurwaarborg wordt terugbetaald na teruggave van de goederen in goede staat.
   De huurder gebruikt de gehuurde materialen op eigen risico.
   De verhuurder is niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevolgen.
   De verhuurder houdt zich het recht voor om het zorgvuldig en oordeelkundig gebruik van het gehuurde ter plaatse te controleren. Indien, naar oordeel van de verhuurder, de huurder ernstig in gebreke blijft ten aanzien van het gebruik en onderhoud van het gehuurde, heeft de verhuurder het recht om het gehuurde onmiddellijk terug te nemen en de huurovereenkomst direct te verbreken. Een en ander ontslaat de huurder niet van de verplichting van het betalen van de overeengekomen huurbedragen, alsmede alle kosten hieruit voortvloeiend.
   De contractueel bepaalde leveringstermijn kan binnen redelijke grenzen gewijzigd worden voor zover hiertoe een grondige reden wordt aangetoond.
   In geval van opzeg van de overeenkomst door huurder, is ten titel van schadevergoeding een bedrag verschuldigd gelijk aan 75% van de overeengekomen prijs.
   De huurder is niet toegestaan het gehuurde te onderverhuren of aan derden in bruikleen te geven en/of op enigerlei wijze het gehuurde als onderpand te gebruiken. Tenzij expliciet overeengekomen.
   Het gehuurde goed kan op het einde van de huurperiode nooit overgenomen worden d.m.v. aankoop.
   De totale kost van de huurperiode kan nooit gebruikt worden om het gehuurde goed aan te kopen wanneer deze kost de nieuwprijs overschrijdt.
   De huurder machtigt, zonder enig recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, de verhuurder de huurovereenkomst éénzijdig te beëindigen en het gehuurde terug te halen indien:
   a. de huurder in staat van faillissement wordt verklaard
   b. de huurder surseance van betaling aanvraagt
   c. de huurder liquideert
   In de huurprijs prijs is niet inbegrepen eventuele wachturen en interventies:
   daguren: € 55,00 / u
   avond en nachturen: € 80,00 / u
   weekenduren: € 95,00 / u
   Alle uurtarieven hierboven met een min. van 4 u + € 1,50 / km / Dessel - werf - Dessel.

   Alle opgegeven prijzen zijn exclusief gemeentekosten, kosten MIVB / Lijn voor omleiden van de bussen, extra voorwaarden opgelegd door de politie, stroomvoorziening op de werf, wijzigingen en afwijkingen van het goedgekeurde plan, new jerseys, in en uit dienst stellen van signalisatie, fasewissels, tijdelijke en/of permanente markeringen, filewagen, MRI voertuig, botsabsorbeerder, enz... Alle gemeentefacturen worden 1 op 1 doorgefactureerd. De gemeentekosten kunnen het volgende zijn: belasting voor het innemen van het openbaar domein - zegelrecht - in gebruikname van parkeerplaatsen. Indien Stedenbouw en/of het Gewest ingeschakeld moeten worden kan dit ook nog leiden tot extra belastingen. Het kan zijn dat het plaatsen op de openbare weg gratis is, behalve als het gaat om een langere periode. Dit varieert van gemeente tot gemeente. De kosten kunnen dus oplopen naargelang het aantal m² en dagen. Houd er rekening mee dat de kosten tijdens het jaar kunnen oplopen. De gemeentekosten zijn in vele gevallen op voorhand niet gekend en de gemeentes mogen de factuur tot één jaar na de uitvoering van de werken opsturen. Gelieve uw aanvraag tijdig in te dienen, deze kan afhankelijk van de gemeente tot 3 weken in beslag nemen. De opgegeven prijzen zijn exclusief de taksen en kosten opgelegd door het openbaar bestuur.
   Verkeersbordenhuren.be (Werfonline BV) kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor laattijdige plaatsingen en of wegnames wegens overmacht (files, ongevallen,...).

   Algemene voorwaarden: Tekst
   bottom of page